Dịch vụ

Mở rộng khả năng lưu trữ dùng cho sao lưu dữ liệu hoặc tăng tính sẵn sàng của hệ thống lưu trữ trong các máy vật lý

Support:

  1. iSCSI

iscsi

  1. Windows share hay SMB

SMB

Lưu trữ