Dịch vụ

Dễ dàng quảng lý và nâng cấp. Phần cứng luôn sẵn sàng, thay thế hư hỏng trong vòng 2 giờ.

Tối đa hiệu suất sử dụng, không chia sẻ tài nguyên với các người dùng khác kể cả network. Cài đặt và sử dụng nhanh chóng như máy chủ ảo. Có khả năng mở rộng hoặc sao lưu dữ liệu qua giao thức iSCSI.

 

Máy chủ vật lý